ข่าวประกาศ

OPSเปิดให้ประเมินตัวบ่งชี้ระดับบุคคล/ฝ่าย รอบที่ 2 (12เดือน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558
[27/05/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
OPPเปิดให้ประเมินแผนปฏิบัติการ รอบที่ 3 (12 เดือน) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2558
[26/05/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ OPS เพื่อบันทึกข้อมูลระดับบุคคล และหน่วยงาน
[11/05/2558 00:00] โดย สำนักวางแผนพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2015