ข่าวประกาศ

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 ฉบับล่าสุด พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
[16/01/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
16-31 ม.ค. 61 ระบบเปิดให้กรอกโครงการที่ดำเนินการเองและเลือกเข้าร่วมโครงการกลาง
[15/01/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
อย่าลืม เพิ่มตัวบ่งชี้ระดับคณะวิชาหน่วยงาน ก่อนเพิ่มโครงการในแผน (มีคำถามโทร.7154)
[04/01/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

โครงการบังคับเข้าร่วม2560
-
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติ 2560
-
แบบเสนอโครงการ(ปรับปรุง24ตค60)
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2018