ข่าวประกาศ

ไม่พบข้อมูล

เอกสารดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการ(ปรับปรุง24ตค60)
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559
-
แผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ 2557_2558 ฉบับปรับปรุง 2558
-
แบบฟอร์มการจัดทำแผนกลยุทธ์2558
ฉบับปรับปรุง 2558
สรุปผลการถอดบทเรียน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับที่ 5 (13-14ธค53)
สรุปผลการถอดบทเรียน_การกำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 5 (8-9 ตุลาคม 2553)
สรุปผลการถอดบทเรียน KM : PB_Pro (วันที่ 22 กันยายน 2553)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2017