ข่าวประกาศ

เอกสารสถานะโครงการกลาง2562 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
[08/07/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการกลาง สามารถกรอกข้อมูลโครงกลาง ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 กค.62
[08/07/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 ได้แล้วที่เมนูดาวน์โหลดหลังทำการ log in
[02/05/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2561
-
แบบเสนอโครงการ2561
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2019