ข่าวประกาศ

OPPเปิดให้กรอกโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา2567 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.- 5 ส.ค.67
[05/07/2567 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
การกำหนดสิทธิ์หน่วยงานเพื่อกำกับติดตามแผน ให้เป็นไปตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย 1ม.ค.67
[03/07/2567 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แผนปฏิบัติการ 2567 และโครงการกลาง พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
[28/06/2567 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 - 2570
[11/05/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

Project Proposal Form 2567 (English Version)
-
แบบเสนอโครงการ ปีการศึกษา 2567
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2024