ข่าวประกาศ

ขอแจ้งเลื่อนการประเมินผลแผนปฏิบัติการ รอบที่ 1 เนื่องจากอยู่ระหว่างการสังเคราะห์แผน
[23/11/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
download แผนปฏิบัติการ 2558 และเอกสารประชุมชี้แจงแผนฯ วันที่ 27 ก.ค.58 ได้แล้ว
[03/08/2558 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ OPS เพื่อบันทึกข้อมูลระดับบุคคล และหน่วยงาน
[11/05/2558 00:00] โดย สำนักวางแผนพัฒนา

เอกสารดาวน์โหลด

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2015