ข่าวประกาศ

OPP ขยายเวลากรอกโครงการดำเนินการเอง - เข้าร่วมโครงการกลาง 2566 ถึง 31 ต.ค. 66 New!
[29/09/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
OPP เปิดให้กรอกโครงการดำเนินการเอง - เข้าร่วมโครงการกลาง 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย.66
[10/08/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
เอกสารแผน ปีการศึกษา 2566 พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว
[12/05/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2566 - 2570
[11/05/2566 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการ 2566 (Eng Version) Project Proposal Form
-
แบบเสนอโครงการ 2566
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2023