ข่าวประกาศ

OPP ขยายเวลาการกรอกข้อมูลโครงการกลางและเข้าร่วมโครงการถึง 3 ธ.ค.62
[01/12/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
Templateแผนกลยุทธ์ 2562 คณะสามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนู เอกสารดาวน์โหลด หลังทำการ log in
[18/11/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
คณะหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบ้ติการ 2562 (ตค.62)ได้ที่หน้าแรกก่อนทำการ log in
[19/10/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
กำหนดการดำเนินงานแผน ปีการศึกษา 2562
[14/10/2562 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ2562 (ตุลาคม62)
-
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2561
-
แบบเสนอโครงการ2561
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2019