ข่าวประกาศ

OPPเปิดให้ประเมินโครงการ2564 (รอบ 9 เดือน)(1มิ.ย.-28ก.พ.65) ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป
[08/03/2565 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
กดลิงค์ OPS ได้ที่นี่
[01/03/2565 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
ระบบ OPS อยู่ระหว่างปรับปรุง
[01/02/2565 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการ2564
-
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ2562 (ตุลาคม62)
-
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2561
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2022