ข่าวประกาศ

มีคู่มือการใช้OPPในการจัดทำแผน(ฉบับย่อ6หน้า)ให้ดาวน์โหลดแล้ว New!
[20/09/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
เอกสารแนะนำในการจัดทำแผน : วิธีกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ New!
[20/09/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบันhttp://opp.payap.ac.th/images/Update.png
แผนปฏิบัติการ 2561 และเอกสารสรุปโครงการลาง ปี 2561 พร้อมในดาวน์โหลดแล้ว New!
[20/09/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน
OPP ขยายเวลากรอกโครงการแผนปฏิบัติการ ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
[19/09/2561 00:00] โดย สำนักนโยบายและแผนสถาบัน

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ 2561
-
แบบเสนอโครงการ(ปรับปรุง24ตค60)
-
แบบฟอร์มประเมินแผนตามพันธกิจ
-
แบบฟอร์มแผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับเจ้าหน้าที่
-
คู่มือการใช้งาน OPS สำหรับอาจารย์
-
Project Proposal Form_แบบเสนอโครงการ (Eng Version)
-
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับย่อ(4หน้า)
คณะวิชา หน่วยงาน เลือกใช้แบบฟอร์มสรุปโครงการฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ_ฉบับเต็ม(11หน้า)
คณะวิชา/หน่วยงานเลือกใช้แบบฟอร์มสรุปฉบับเต็ม หรือฉบับย่อ ก็ได้
สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478-86 ต่อ 244 โทรสาร 053-241983
© Copyright 2010-2018